Aktuálne informácie z Európskeho Parlamentu
Ekologickejšie fondy na podporu regionov

 

najväčšia časť dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 vyčlenená na trojicu fondov

v centre pozornosti opatrenia v oblasti ochrany klímy, sociálne programy a udržateľný rozvoj miest

pomoc pri obnove po odznení pandémie ochorenia COVID-19

špecifické opatrenia na podporu najvzdialenejších regiónov

Európsky parlament v stredu schválil pravidlá fungovania troch fondov zameraných na posilnenie hospodárskej, sociálnej a teritoriálnej súdržnosti EÚ v celkovej hodnote 243 miliárd eur.

Balík opatrení v oblasti politiky súdržnosti sa skladá z cieľa Európska územná spolupráca (Interreg), Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu (EFRR-KF), ako aj z nariadenia o spoločných ustanoveniach (NSU). Ide o súbor noriem upravujúcich fungovanie regionálnych, kohéznych a sociálnych fondov EÚ počas nasledujúcich siedmich rokov.

Trojica nariadení by po schválení mala byť 30. júna zverejnená v Úradnom vestníku EÚ. Do platnosti by mala vstúpiť o deň neskôr.

Podľa nových spoločných ustanovení bude musieť tak Interreg, ako aj Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond vyčleniť aspoň 30% svojich zdrojov na opatrenia v oblasti klímy, obehové hospodárstvo a investície do udržateľného rastu a tvorby pracovných miest. Súčasťou legislatív sú aj špecifické opatrenia na podporu malých a stredných podnikov a najvzdialenejších regiónov.