Aktuálne informácie z Európskeho Parlamentu
Sexuálne zneužívanie detí

 

uplatňovanie opatrení na odhaľovanie, odstraňovanie a nahlasovanie obsahu zahŕňajúceho sexuálne zneužívanie detí naďalej možné

väčšie právomoci národných úradov pre ochranu údajov v oblasti dohľadu nad používanými technológiami

dočasné riešenie na maximálne tri roky

Parlament schválil dočasnú legislatívnu úpravu, ktorá poskytovateľom internetových služieb umožní naďalej odhaľovať a odstraňovať z online prostredia materiál so sexuálnym zneužívaním detí. 

Európsky parlament v stredu - v reakcii na znepokojivý nárast množstva online materiálu zobrazujúceho zneužívanie detí počas pandémie - pomerom hlasov 537 (za): 133 (proti): 24 (zdržalo sa hlasovania) schválil dočasné nariadenie zamerané na účinnejšiu ochranu detí pred sexuálnym zneužívaním a vykorisťovaním pri používaní služieb elektronickej komunikácie, ako sú správy, e-maily či chaty.

Dohoda dosiahnutá v apríli počíta s dočasnou výnimkou z uplatňovania pravidiel o dôvernosti elektronickej komunikácie a údajov o prenose dát uvedených v článku 5 ods. 1 a článku 6 ods. 1smernice 2002/58/ES. Dočasné nariadenie bude platné maximálne tri roky alebo menej, ak sa dovtedy podarí dohodnúť nové dlhodobé pravidlá zamerané na boj proti sexuálnemu zneužívaniu v online prostredí.

Dobrovoľné odhaľovanie poskytovateľmi služieb

Poskytovatelia služieb elektronickej komunikácie – napríklad v oblasti správ, e-mailov či chatov – budú môcť na základe dohodnutej výnimky dobrovoľne odhaľovať a nahlasovať sexuálne zneužívanie detí na internete, hoci to nebude ich povinnosťou. Rovnako budú môcť prijímať opatrenia proti kybernetickému groomingu (kybernetickému nadväzovaniu kontaktov na sexuálne účely) a oznamovať domnelé sexuálne zneužívanie detí online príslušným orgánom presadzovania práva a justičným orgánom či organizáciám konajúcim vo verejnom záujme proti sexuálnemu zneužívaniu detí.

Poskytovatelia služieb by pritom mali používať technológie, ktoré zasahujú do súkromia v čo najmenšej miere.

Detská pornografia

Na odhaľovanie online materiálu spojeného so sexuálnym zneužívaním detí slúžia špecifické technológie, ktoré skenujú obsah – napríklad snímky či text – a prenášané dáta. Zatiaľ čo technológie hašovania sa dajú využiť pri fotografiách či videách, klasifikátory a umelá inteligencia sa používajú na analyzovanie textu či prenášaných dát na účely odhaľovania kybernetického groomingu.

Nové pravidlá sa nebudú vzťahovať na skenovanie zvukovej komunikácie.

Lepšia ochrana súkromia

Poslanci trvali na zavedení zodpovedajúcich postupov a mechanizmov uplatňovania nárokov na nápravu s cieľom zabezpečiť, aby jednotlivci mohli podať sťažnosť, ak sa domnievajú, že ich práva boli porušené. Vďaka predbežnému posúdeniu vplyvu a konzultačným postupom by vnútroštátne orgány pre ochranu údajov mali mať lepší dohľad nad technológiami, ktoré používajú poskytovatelia služieb.